Лабораторія проблем корпоративного права

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Лабораторія проблем корпоративного права (далі – Лабораторія) Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної Академії правових наук України (далі – НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України) розпочала свою діяльність 1 липня 2001 року.

Лабораторія створена відповідно до Статуту НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Статуту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника на підставі договору від 1 березня 2008 року.

Лабораторія є науково-дослідною установою без статусу юридичної особи. У своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Статутами та наказами НДІ  приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України і Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Положенням про Лабораторію.

КОЛЕКТИВ

Лабораторія функціонує у складі Відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Головним науковим співробітником Лабораторії є Валентина Антонівна Васильєва – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного права, директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Колектив співробітників Лабораторії:

Ліліана Василівна Сіщук – завідувач Лабораторії, кандидат юридичних наук, доцент.

Вікторія Валентинівна Васильєва – старший науковий співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук.

Наталія Дмитрівна Вінтоняк –науковий співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Лабораторія спрямовує свою діяльність на вдосконалення механізму правового регулювання корпоративних відносин і адаптації та уніфікації внутрішнього  корпоративного законодавства України відповідно до принципів Європейського співтовариства та норм міжнародного права.

Для виконання цього завдання Лабораторія:

 • проводить дослідження фундаментальних та прикладних проблем теорії та практики корпоративного права;
 • бере участь у розробці науково обґрунтованих рекомендацій по вдосконаленню правового регулювання корпоративних відносин у світлі регулювання аналогічних інститутів в країнах-членах ЄС;
 • бере участь в проведенні науково-правової експертизи законів та інших нормативно-правових актів України з питань корпоративного права;
 • здійснює інформативно-аналітичний аналіз щодо розвитку національного законодавства з корпоративного управління, діяльності відповідних контрольно-наглядових та юрисдикційних органів, вітчизняних та зарубіжних досліджень цієї проблематики;
 • бере участь у проведенні та роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Провідні наукові співробітники Лабораторії здійснюють наукове керівництво дисертаційних досліджень, беруть безпосередню участь (очолюють) у спеціалізованих Вчених радах інститутів.

Співробітниками Лабораторії здійснюється наукова діяльність, що обумовлює можливість надання наукових консультації в галузі корпоративного права, відзивів на автореферати дисертацій, здійснення рецензування та опонування по дисертаційних дослідженнях.

Лабораторія корпоративного права відповідно до Положення «Про Раду науково-правових експертиз при НДІ приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України» та Положення «Про науково-правову експертизу при НДІ приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України» діє у складі Ради науково-правових експертиз і є секцією науково-правових експертиз з корпоративного права.

Головними завданнями Ради науково-правових експертиз і Лабораторії корпоративного права є: об’єктивне, комплексне дослідження об’єктів експертизи; перевірка відповідності об’єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства; організація та проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, документів правового характеру, документів щодо правочинів тощо; підготовка науково обґрунтованих експертних висновків та ін.

Відповідно до поставлених завдань Лабораторією надано ряд наукових експертних висновків для вищих та центральних органів державної влади. Зокрема, надано відповідь на запит №304-16/1081 судді Конституційного Суду України М. В. Костицького щодо конституційного звернення ЗАТ «Оболонь» та громадянина В. В. Вінника про офіційне тлумачення відповідних нормативно-правових актів стосовно порядку відчуження акцій закритих акціонерних товариств. Також зроблено науковий висновок  від 18. 03. 2014 р. на запит Першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина за зверненням Міністерства юстиції України (від 06.03.2014 р. №8.1-46/2) «Стосовно поділу юридичних осіб, створених державою, на юридичних осіб публічного та приватного права» та ін.

Наукові співробітники Лабораторії щороку беруть участь в законопроектній та нормотворчій роботі.

Одним із важливих напрямів діяльності Лабораторії є наукове співробітництво з державними органами, навчальними закладами та іншими організаціями. Нині Лабораторією укладено договори про співпрацю з Прикарпатським територіальним управлінням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, Адвокатським об’єднанням «Західноукраїнська правнича компанія», «Moris Group» та інші.

Крім того, в рамках міжнародного наукового співробітництва укладено меморандум про співпрацю між НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника з Faculty of  Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University in Lublin (м. Люблін, Польща). Налагоджено комунікативне співробітництво із фахівцями з цивільного та корпоративного права Юридичного факультету Гродненського державного університету ім. Я. Купала (м. Гродно, Білорусь) та Юридичного факультету Мінського державного університету (м. Мінськ, Білорусь).

 

НАУКОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Колектив Лабораторії корпоративного права щорічно організовує та приймає участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, метою проведення яких є обговорення, окреслення та надання пропозицій щодо вирішення низки питань проблем розвитку приватного права, в тому числі вдосконалення механізму правового регулювання корпоративних відносин.

Лабораторією спільно з навчально-науковим юридичним інститутом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» щорічно проводяться науково-практичні конференції та семінари з питань корпоративного права, зокрема:

26 – 27 вересня 2003 року – проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток корпоративного права в Україні»;

19 листопада 2004 року  – проведено науково-практичний семінар «Приватноправові питання створення та діяльності акціонерних товариств»;

14 жовтня 2005 року  – проведено науково-практичний семінар «Проблеми здійснення і захисту корпоративних прав»;

25 вересня 2006 року  – проведено науково-практичний семінар, присвячений обговоренню проекту Закону «Про акціонерні товариства», на тему «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах»;

19 – 20 жовтня 2007  року – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Поєднання публічно-правових та приватноправових механізмів регулювання господарських відносин»;

25 – 26 вересня 2009 року – проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах»;

1 – 2 жовтня 2010 року – проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Охорона корпоративних прав»;

23 – 24 вересня 2011 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 10-ій річниці створення Лабораторії корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України на тему «Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин»;

21 – 22 вересня 2012 року – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин»;

27 – 28 вересня 2013 року – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Корпоративні правочини»;

28 – 29 червня 2013 року – проведено науково-практичний семінар «Карпатські молодіжні читання: актуальні проблеми української цивілістики»;

26 – 27 вересня 2014 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика»;

2 – 3 жовтня 2015 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію  «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації»;

30 вересня – 1 жовтня 2016 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію  «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу»;

6 – 7 жовтня 2017 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію  «Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики»;

5 – 6 жовтня 2018 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства».

27 – 28 вересня 2019 року – проведено XVІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу»;

23 жовтня 2020 року – проведено XVІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи».

Співробітниками Лабораторії здійснено значну кількість наукових досліджень з актуальних проблем корпоративного права, проведено ряд науково-практичних конференцій і семінарів, за результатами яких опубліковано збірники наукових доповідей,  монографій та підручників, а саме:

 • Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Зб. наук. праць (За матеріалами міжрегіональної наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 26 – 27 вересня 2003 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова), В. Д. Басай, В. В. Луць та ін. К. НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2004. 428 с.
 • Поєднання публічно-правових та приватноправових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року). Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. 319 с.
 • Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): Монографія / За заг. ред. В. В. Луця. Тернопіль, 2007. 320 с.
 • Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект): Монографія / І. Б. Саракун. К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. 156 с.
 • Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (проведеного Лабораторією з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 25 – 26 вересня 2009 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. 196 с.
 • Корпоративне право України: підручник / за заг. ред. В. В. Луця. К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2010. 384 с.
 • Охорона корпоративних прав: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (проведеного Лабораторією з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 1 – 2 жовтня 2010 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. 160 с.
 • Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. 189 с.
 • Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин (21 – 22 вересня 2012 року, м. Івано-Франківськ): Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник наукових праць / Ред. кол. О. Д. Крупчан, В. В. Луць, В. А. Васильєва, І. Б. Саракун. К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. 166 с.
 • Актуальні проблеми української цивілістики. Матеріали круглого столу (28–29 червня 2013 р.). К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. 102 с.
 • Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин: Монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. 194 с.
 • Корпоративні правочини: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, академіка НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2013. 231 с.
 • Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2014 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2014. 229 с.
 • Корпоративне право Австрії і України: монографія / Васильєва В.А., Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В. А.Васильєвої. Івано-Франківськ, 2015. 250 с.
 • Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2015. 321 с.
 • Корпоративне право Польщі та України: монографія / Васильєва В.А [та ін.]; за ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 250 с.
 • Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2016. 299 с.
 • Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія / Васильєва В. А., Зеліско А. В., Луць В. В., Саракун І. Б.., Сіщук Л. В. [та ін.]; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017. 612 с.
 • Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики: Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2017. 290 с.
 • Prawo handlowe Ukrainy: monografia / Valentyna Vasylieva, Oleksandr Kovalyshyn, Liliana Sishchuk; pod redakcja prof. Valentyny Vasylievoji. Iwano-Frankowsk. 2017. 286 str.
 • Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства: Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2018. 199 c.
 • Corporate Law of Ukraine: scientific and practical manual / Vasylyeva VA, Zelisko AV, Syschuk L.V. [and others]; ed. prof. V. Vasylyeva. Ivano-Frankivsk, 2019. 258 p. ISBN 978-617-7468-48-5
 • Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2019. 293 с.
 • Науково-практичний коментар Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» / [В. А. Васильєва, В. В. Луць, Л. В. Сіщук та ін.]; за заг. ред. В. А. Васильєвої. Харків: Право, 2020. 336 с. (Серія «корпоративне право»).
 • Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Київ – Івано-Франківськ, 2020. 143 с.

 

КОНТАКТИ

Наша сторінка у соціальній мережі Facebook

Місцезнаходження Лабораторії проблем корпоративного права:

м. Івано-Франківськ,

вул. Т. Шевченка, 44 а,

Юридичний інститут Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника

Телефон: (03433) 59-61-33