Лабораторія вивчення проблем корпоративного права

Загальна інформація

Лабораторія корпоративного права (далі – Лабораторія) Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної Академії правових наук України (далі – НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України) розпочала свою діяльність 1 липня 2001 року.

Лабораторія створена відповідно до Статуту НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Статуту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника на підставі договору від 1 березня 2008 року.

Лабораторія є науково-дослідною установою без статусу юридичної особи. У своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Статутами та наказами НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України і Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Положенням про Лабораторію.

Напрямки діяльності

Лабораторія корпоративного права спрямовує свою діяльність на вдосконалення механізму правового регулювання корпоративних відносин і адаптації та уніфікації внутрішнього корпоративного законодавства України відповідно до принципів та норм Європейського співтовариства та міжнародного права.

Для виконання цього завдання Лабораторія:

  • проводить дослідження фундаментальних та прикладних проблем теорії та практики корпоративного права;
  • бере участь у розробці науково обґрунтованих рекомендацій по вдосконаленню правового регулювання корпоративних відносин у світлі регулювання аналогічних інститутів в країнах-членах ЄС;
  • бере участь в проведенні науково-правової експертизи законів та інших нормативно-правових актів України з питань корпоративного права;
  • здійснює інформативно-аналітичний аналіз щодо розвитку національного законодавства з корпоративного управління, діяльності відповідних контрольно-наглядових та юрисдикційних органів, вітчизняних та зарубіжних досліджень цієї проблематики;
  • бере участь у проведенні та роботі науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Провідні наукові співробітники Лабораторії – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, професор Володимир Васильович Луць та доктор юридичних наук, професор Валентина Антонівна Васильєва здійснюють наукове керівництво дисертаційних досліджень, беруть безпосередню участь (очолюють) у спеціалізованих Вчених радах інститутів. За період діяльності Лабораторії співробітниками захищено одну докторську та п’ять кандидатських дисертацій.

Співробітниками Лабораторії здійснюється наукова діяльність, що обумовлює можливість надання наукових консультації в галузі корпоративного права, відзивів на автореферати дисертацій, здійснення рецензування та опонування по дисертаційних дослідженнях.

Лабораторія корпоративного права відповідно до Положення «Про Раду науково-правових експертиз при НДІ приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України» та Положення «Про науково-правову експертизу при НДІ приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України» діє у складі Ради науково-правових експертиз і є секцією науково-правових експертиз з корпоративного права.

Головними завданнями Ради науково-правових експертиз і Лабораторії корпоративного права є: об’єктивне, комплексне дослідження об’єктів експертизи; перевірка відповідності об’єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства; організація та проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, документів правового характеру, документів щодо правочинів тощо; підготовка науково обґрунтованих експертних висновків та ін.

Відповідно до поставлених завдань Лабораторією корпоративного права надано ряд наукових експертних висновків для вищих та центральних органів державної влади. Зокрема, надано відповідь на запит №304-16/1081 судді Конституційного Суду України М. В. Костицького щодо конституційного звернення ЗАТ «Оболонь» та громадянина В. В. Вінника про офіційне тлумачення відповідних нормативно-правових актів стосовно порядку відчуження акцій закритих акціонерних товариств. Також зроблено науковий висновок від 18. 03. 2014 р. на запит Першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина за зверненням Міністерства юстиції України (від 06.03.2014 р. №8.1-46/2) «Стосовно поділу юридичних осіб, створених державою, на юридичних осіб публічного та приватного права».

Наукові співробітники Лабораторії беруть участь в законопроектній та нормотворчій роботі, а саме надано пояснювальну записку до проекту Закону «Про акціонерні товариства», внесену на розгляд до комітету Регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України народним депутатом В. В. Костицьким, а також подано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» на запит народного депутата України, Секретаря Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя Верховної Ради України та винесено його на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи.

Одним із важливих напрямів діяльності Лабораторії є наукове співробітництво з державними органами, навчальними закладами та іншими організаціями. Нині Лабораторією укладено договори про співпрацю з Прикарпатським територіальним управлінням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, Адвокатським об’єднанням «Західноукраїнська правнича компанія».

Крім того, в рамках міжнародного наукового співробітництва укладено меморандум про співпрацю між НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника з Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University in Lublin (м. Люблін, Польща). Налагоджено комунікативне співробітництво із фахівцями з цивільного та корпоративного права Юридичного факультету Гродненського державного університету ім. Я. Купала (м. Гродно, Білорусь) та Юридичного факультету Мінського державного університету (м. Мінськ, Білорусь).

Наукова та організаційна діяльність

Колектив Лабораторії корпоративного права щорічно організовує та приймає участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, метою проведення яких є обговорення, окреслення та надання пропозицій щодо вирішення низки питань правового регулювання та проблем розвитку приватного права, в тому числі вдосконалення механізму правового регулювання корпоративних відносин.

Лабораторією корпоративного права спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника було проведено низку науково-практичних конференцій та семінарів з питань корпоративного права, зокрема:

26 – 27 вересня 2014 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика»;

28 – 29 червня 2013 року – проведено науково-практичний семінар «Карпатські молодіжні читання: актуальні проблеми української цивілістики»;

27 – 28 вересня 2013 року – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Корпоративні правочини»;

21 – 22 вересня 2012 року – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин»;

23 – 24 вересня 2011 року – проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 10-ій річниці створення Лабораторії корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України «Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин»;

1 – 2 жовтня 2010 року – проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Охорона корпоративних прав»;

25 – 26 вересня 2009 року – проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах»;

19 – 20 жовтня 2007 року – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Поєднання публічно-правових та приватноправових механізмів регулювання господарських відносин»;

25 вересня 2005 року – проведено науково-практичний семінар, присвячений обговоренню проекту Закону «Про акціонерні товариства» – «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах»;

14 жовтня 2005 року – проведено науково-практичний семінар «Проблеми здійснення і захисту корпоративних прав»;

19 листопада 2004 року – проведено науково-практичний семінар «Приватноправові питання створення та діяльності акціонерних товариств»;

26 – 27 вересня 2003 року – проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток корпоративного права в Україні».

Співробітниками Лабораторії корпоративного права здійснено значну кількість наукових досліджень з актуальних проблем корпоративного права, а також проведено ряд науково-практичних конференцій і семінарів, за результатами яких опубліковано збірники наукових доповідей з питань корпоративного права, а саме:

1) Корпоративні правочини: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, академіка НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2013. – 231 с.

2) Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин: Монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 194 с.

3) Актуальні проблеми української цивілістики. Матеріали круглого столу (28–29 червня 2013 р.). – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 102 с.

4) Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин (21 – 22 вересня 2012 року, м. Івано-Франківськ): Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник наукових праць / Ред. кол. О. Д. Крупчан, В. В. Луць, В. А. Васильєва, І. Б. Саракун. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 166 с.

5) Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 189 с.

6) Охорона корпоративних прав: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (проведеного Лабораторією з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 1 – 2 жовтня 2010 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – 160 с.

7) Корпоративне право України: підручник / за заг. ред. В. В. Луця. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2010 – 384 с.

8) Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (проведеного Лабораторією з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 25 – 26 вересня 2009 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 196 с.

9) Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект): Монографія / І. Б. Саракун. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – 156 с.

10) Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): Монографія / За заг. ред. В. В. Луця. – Тернопіль, 2007. – 320 с.

11) Поєднання публічно-правових та приватноправових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року). – Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – 319 с.

12) Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Зб. наук. праць (За матеріалами міжрегіональної наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 26 – 27 вересня 2003 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова), В. Д. Басай, В. В. Луць та ін. – К. НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2004. – 428 с.

Також працівниками Лабораторії корпоративного права опубліковано низку наукових статей і тез доповідей за результатами досліджуваної тематики:

1. Луць В. В. Засновницький договір господарського товариства як передумова (підстава) виникнення корпоративних правовідносин / В. В. Луць // Корпоративні правочини: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, академіка НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 3 – 8.

2. Луць В. В. Про сутність і зміст цивільно-правового договору / В. В. Луць // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 91-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова. – Харків: Право, 2013. – С. 11 – 15.

3. Луць В. В. Захист інтересів акціонерів при укладенні товариством значних правочинів (договорів) / В. В. Луць // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 97 – 101.

4. Луць В. В. Охорона прав підприємницьких товариств (корпорацій) як суб’єктів корпоративних відносин / В. В. Луць // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин (21 – 22 вересня 2012 р., м. Івано-Франківськ): Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник наукових праць / Ред. кол.: О. Д. Крупчан, В. В. Луць, В. А. Васильєва, І. Б. Саракун. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – С. 5 – 7.

5. Луць В. В. Строки (терміни) при оперативному захисті цивільних прав та інтересів / В. В. Луць // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 91-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова. – Харків: Право, 2011. – С. 49 – 54.

6. Луць В. В. Цивілістична концепція вини у працях професора Г. К. Матвєєва і сучасність / В. В. Луць // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів Г. К. Матвєєва та Ю. Г. Матвєєва (Київ, 10 листопада 2011 року). – К.: Алерта, 2012. – С. 54 – 56.

7. Луць В. В., Луць А. В. Договори в регулюванні корпоративних відносин // В. В. Луць, А. В. Луць // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 – 26 вересня 2009 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 8 – 16.

8. Луць В. В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах / В. В. Луць // Методологія приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Методология частого права: современное состояние и перспективы развития» / Ред. кол. О. Д. Крупчан (голова), Н. С. Кузнэцова, Я. М. Шевченко та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 14 – 16.

9. Луць В. В. Договірне регулювання господарських відносин (окремі аспекти) / В. В. Луць // Поєднання публічно-правових та приватноправових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. ( 19 – 20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 23 – 26.

10. Луць В. В. Регулювання корпоративних відносин за новим Цивільним і Господарським кодексами України / В. В. Луць // Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Зб. наук. праць (За матеріалами міжрегіональної наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 26 – 27 вересня 2003 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова), В. Д. Басай, В. В. Луць та ін. – К. НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2004. – С. 23 – 27.

11. Луць В. В. Строки і терміни в новому Цивільному кодексі України / В. В. Луць // Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ 30 травня 2003р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 128 – 132.

12. Васильєва В. А. Проблеми розвитку корпоративного права / В. А. Васильєва // Приватне право. – Київ: Редакція журналу «Право України», 2013. – № 1. – С. 135 – 145.

13. Васильєва В. А. Спільна сумісна власність подружжя і корпоративні права / В. А. Васильєва // Корпоративні правочини: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, академіка НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 8 – 14.

14. Васильєва В. А. Корпоративні правочини: поняття та особливості / В. А. Васильєва // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 25 – 28.

15. Васильєва В. А. Корпоративні правочини: питання теорії та практики / В. А. Васильєва // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів Г. К. Матвєєва та Ю. Г. Матвєєва (Київ, 10 листопада 2011 року). – К.: Алерта, 2012. – С. 21 – 24.

16. Васильєва В. А. Корпоративні правочини: питання кваліфікації / В. А. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 27. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 104 – 109.

17. Васильєва В. А. Теоретичні проблеми захисту корпоративних прав / В. А. Васильєва // Охорона корпоративних прав: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (1 – 2 жовтня 2010 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011р. – С. 20 – 25.

18. Васильєва В. А. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав / В. А. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник статей. 2010. – Випуск ХХІІІ. – С. 109 – 112.

19. Васильєва В. А. Корпорації як суб’єкти корпоративних відносин / В. А. Васильєва // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 – 26 вересня 2009 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 56 – 62.

20. Васильєва В. А. Корпоративне право як об’єкт цивільних правовідносин / В. А. Васильєва // Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Зб. наук. праць (За матеріалами міжрегіональної наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 26 – 27 вересня 2003 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова), В. Д. Басай, В. В. Луць та ін. – К. НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2004. – С. 40 – 45.

21. Васильєва В. А. Корпоративні правовідносини як вид суспільних відносин / В. А. Васильєва // Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ 30 травня 2003р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 282 – 286.

22. Васильєва В. А. Щодо питання про поняття корпоративного права / В. А. Васильєва // Правове регулювання корпоративних відносин в Україні: Матеріали науково-практичного семінару (Львів, 28 лютого 2003 року) – Львів, 2003. – С. 8 – 10.

23. Васильєва В. В. Рішення загальних зборів при вчиненні товариством правочинів як умова їх дійсності / В. В. Васильєва // Корпоративні правочини: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, академіка НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 116 – 122.

24. Васильєва В. В. Зобов’язання, що виникають з приводу укладення та недійсності договору / В. В. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 29. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 119 – 126.

25. Васильєва В. В. Окремі особливості захисту права на участь в управлінні акціонерним товариством / В. В. Васильєва // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 28 – 32.

26. Васильєва В. В. Договір як особливий юридичний факт / В. В. Васильєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Т. 2. Випуск 19. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С. 28 – 30.

27. Васильєва В. В. Зобов’язання з реального та консенсуального договору / В. В. Васильєва // Сучасне право творення: питання теорії і практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, Україна, 14 – 15 грудня 2012 р.) – 3-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – Ч. 1. – С. 82 – 84.

28. Васильєва В. В. Місце договору в системі юридичних фактів та встановлення його ознак / В. В. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 28. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 88 – 94.

29. Васильєва В. В. Визнання незаконними рішень органів управління (учасників) юридичної особи як спеціальний спосіб захисту корпоративних прав / В. В. Васильєва // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин (21 – 22 вересня 2012р., м. Івано-Франківськ): Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник наукових праць / Ред. кол.: О. Д. Крупчан, В. В. Луць, В. А. Васильєва, І. Б. Саракун. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – С. 122 – 126.

30. Васильєва В. В. Захист переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій / В. В. Васильєва // Охорона корпоративних прав: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (1 – 2 жовтня 2010 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011р. – С. 25 – 31.

31. Васильєва В. В. Оферта і акцепт як етапи укладення договору / В. В. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 26. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 99 – 105.

32. Васильєва В. В. Особливості засновницького договору / В. В. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник статей. 2010. – Випуск ХХІІІ. – С. 113 – 118.

33. Кобецька Н. Р. Корпоративний контроль та механізми його регулювання в Законі України «Про акціонерні товариства» / Н. Р. Кобецька // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 – 26 вересня 2009 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 132 – 135.

34. Кобецька Н. Р. Корпоративний контроль в акціонерних товариствах: суть, особливості та законодавчі обмеження / Н. Р. Кобецька // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2009. – № 6 (19). – С. 11 – 15.

35. Кобецька Н. Р. Проблеми реалізації і захисту прав акціонерів у випадку визнання недійсними договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів / Н. Р. Кобецька // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Випуск 4 (2004р.) / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2005. – С. 66 – 68.

36. Кобецька Н. Р. Особливості форм захисту корпоративних прав / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Випуск 23. – Одеса: Юридична література, 2004. – С. 84 – 88.

37. Кобецька Н. Р. Внутрішньогосподарські та адміністративні механізми захисту корпоративних прав / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2002. – Випуск Х. – С. 63 – 67.

38. Калаур І. Р. Межі та обмеження прав учасників господарських товариств на розподіл прибутку організації та отримання його частини / І. Р. Калаур // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 70 – 74.

39. Калаур І. Р., Бутрин Н. С. Обмеження у здійсненні права на участь в розподілі прибутку та права одержувати частини прибутку (дивідендів) / І. Р. Калаур, Н. С. Бутрин // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 – 26 вересня 2009 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 81 – 85.

40. Калаур І. Р. Особливості здійснення корпоративних прав (5.1., 5.2.) / І. Р. Калаур // Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин: монографія / за заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – С. 288 – 302.

41. Калаур І. Р. Правова ґенеза підприємницького договору / І. Р. Калаур // Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Зб. наук. праць (За матеріалами міжрегіональної наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 26 – 27 вересня 2003 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова), В. Д. Басай, В. В. Луць та ін. – К. НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2004. – С. 168 – 177.

42. Саракун І. Б. Поняття та особливості корпорацій в Польщі / І. Б. Саракун Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лютого 2014. – Х., 2014. – С. 243 – 245.

43. Саракун І. Б., Ковалишин О. Р.: Напрямки вдосконалення положень Закону України «Про акціонерні товариства» // Приватне право і підприємництво. – Збірник наукових праць. – Вип.12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 196 с. – С. 85 – 88.

44. Саракун І. Б., Гордович І. І. Новації правового регулювання обігу акцій в депозитарній системі України // Корпоративні правочини: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, академіка НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 97 – 103.

45. Саракун І. Б. Доказування удаваності правочину при даруванні акцій ПрАТ третій особі / І. Б. Саракун // Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 12-13 квітня 2013 р.): У 2-х частинах. – Ч.2: Вплив вимог Європейської конвенції з прав людини на вітчизняне судочинство в адміністративних, цивільних і господарських справах. Актуальні проблеми здійснення адміністративного, цивільного та господарського судочинства». – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 240 с. – С.112 – 117.

46. Саракун І. Б Перспективи вдосконалення правового статусу ТОВ / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 91-річчю з дня народження В. П. Маслова, (м. Харків, 15 лютого 2013 р). – Х.: Право, 2013. – 400 с. – С.180 – 184.

47. Саракун І. Б. Відчуження акцій за договором міни (бартеру) / І. Б. Саракун // Договірне регулювання суспільних відносин: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2013 р.) / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С. 69 – 71.

48. Саракун І. Б. Кваліфікація недійсних правочинів, вчинених з використанням нечесної підприємницької практики / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 травня 2013 р.), проведеної спільно Харківським національним університетом внутрішніх справ та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація цивілістів України». – Харків, 2013. – С. 192 – 196.

49. Саракун І. Б. Актуальні питання представництва акціонерів на загальних зборах / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 року. – К.: Алерта, 2012. – 432 с. – С. 358 – 360.

50. Саракун І. Б. Діяльність Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку щодо охорони права на участь в управлінні акціонерним товариством / І. Б. Саракун // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – 212 с. – С. 62 – 65.

51. Саракун І. Б. Неоднакове застосування судами норми матеріального права щодо виплати частки «вкладу» учаснику колективного підприємства / І. Б. Саракун // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – 212 с. – С. 75 – 77.

52. Саракун І. Б. Практичні аспекти зловживання правом у товаристві з обмеженою відповідальністю / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 28. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 274 с. – С. 150 – 156.

53. Саракун І. Б. Роль державних органів (посадових осіб) в охороні корпоративних прав / І. Б. Саракун // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин. Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник наукових праць / Редкол.: О. Д. Крупчан, В. В. Луць, В. А. Васильєва, І. Б. Саракун. – Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 166 с. – С. 85 – 91.

54. Саракун І. Б. Актуальні питання здійснення корпоративних прав держави / І. Б. Саракун // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С.130 – 132.

55. Саракун І. Б. Порядок та строки переведення акцій на бездокументарну форму існування / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 25. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – 252 с. – С. 136 – 143.

56. Саракун І. Б. Практичні питання реалізації ФДМУ повноважень у сфері охорони корпоративних прав / І. Б. Саракун // Актуальні питання цивільного та господарського права № 2 (27). – 2011. – С. 71 – 79.

57. Саракун І. Б., Ковалишин О. Р. Обставини, що підлягають доказуванню при розгляді корпоративних спорів у господарському процесі / І. Б. Саракун, О. Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 26. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – 275 с. – С. 148-159.

58. Саракун І. Б. Удосконалення порядку реалізації переважного права на придбання акцій / І. Б. Саракун // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті Василя Пилиповича Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства. – 2011. – 394 с. – С. 244 – 246.

59. Саракун І. Б. Методологічні проблеми адаптації корпоративного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / І. Б. Саракун // Наука и образование: сборник трудов Междунар. науч.-метод. семинара, 13-20 декаб. 2011 г., Дубай (ОАЕ). – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 126 с. – С. 89 –91.

60. Саракун І. Б. Право на частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правові аспекти) / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Випуск ХІV. – 289 с. – С. 103 – 112.

61. Саракун І. Б. Удосконалення правового регулювання відчуження акцій / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск XXIV. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 251 с. – С. 121 – 125.

62. Саракун І. Б. Порядок та строки дематеріалізації акцій / І. Б. Саракун // Актуальні питання цивільного та господарського права. – № 5 (24) 2010. – С. 39 – 45.

63. Саракун І. Б. Проблеми переведення акцій АТ у бездокументарну форму існування / І. Б. Саракун // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю. С. Червоного (Одеса, 17 грудня 2010 р.). – Одеса: Фенікс, 2010. – 290 с. – С. 75-80.

64. Саракун І. Б. Перспективи правового забезпечення здійснення корпоративних прав / І. Б. Саракун // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 8, 2009 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2009. – 192 с. – С. 32 – 34.

65. Саракун І. Б. Реалізація права на одержання дивідендів акціонерного товариства / І. Р. Саракун // Актуальні питання цивільного та господарського права. – № 6(19) 2009. – С. 16 – 21.

66. Саракун І. Б. Впровадження Закону «Про акціонерні товариства»: проблеми перехідного періоду України / І. Б. Саракун // Методологія приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Київ, 22-23 травня 2009 р. / Ред. кол. О. Д. Крупчан (голова), Н. С. Кузнецова, Я. М. Шевченко та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – 424 с. – С. 205 – 209.

67. Саракун І. Б. Інсайдерська інформація як об’єкт корпоративних правовідносин / І. Б. Саракун // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Івано – Франківськ: 25 – 26 вересня, 2009 року. – 196 с. – С. 164 – 169.

68. Саракун І. Б. Зловживання корпоративним правом / І. Б. Саракун // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 19-20 жовтня, 2007 р. – 319 с. – С. 122 – 128.

69. Саракун І. Б. Дивіденди акціонерного товариства: погляд на сучасні проблеми та перспективи їх правового врегулювання / І. Б. Саракун // Приватне право і підприємництво. Зб. наук. праць. Вип. 4. – 2004 р. / Редкол.: О. Д. Крупчан (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – 2005 р. – 190 с. – С. 62 – 66.

70. Саракун І. Б. Класифікація корпоративних прав / І. Б. Саракун // Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Збірник наукових праць за матеріалами міжрегіональної наук.-практ. конф. – м. Івано-Франківськ, 26 – 27 вересня, 2003 р. / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова), В. Д. Басай, В. В. Луць та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АпрН України, 2004. – 428 с. – С. 88 – 93.

71. Саракун І. Б. Деякі аспекти права акціонерів – інвесторів на одержання інформації про діяльність акціонерного товариства / І. Б. Саракун // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Збірник матеріалів V-ї регіональної міжвузівської наукової конференції. – м. Київ, 30 травня, 2003 р. – 480 с. – С. 68 –72.

72. Сіщук Л. В. Спадкування корпоративних прав учасника господарського товариства / Л. В. Сіщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Науковий фаховий журнал. Серія «Право». Випуск 23. Частина 2. Том 1. – м. Ужгород, 2014. – Випуск 23. – С. 172 – 177.

73. Сіщук Л. В. Особливості правонаступництва в корпоративних відносинах при реорганізації господарських товариств / Л. В. Сіщук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь», 2014. – №2/3 (266) – 145 – 148.

74. Сіщук Л. В. Проблеми оборотоздатності корпоративних прав та перспективи вдосконалення чинного законодавства щодо обігу корпоративних прав / Л. В. Сіщук // Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лютого 2014. – Х., 2014. – С. 342 – 346.

75. Сіщук Л. В. Значення договору злиття (приєднання) при здійсненні реорганізації / Л. В. Сіщук // Корпоративні правочини: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, академіка НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 158 – 165.

76. Сіщук Л. В. Перехід корпоративних прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю при спадкуванні / Л. В. Сіщук // Актуальні проблеми української цивілістики. Матеріали круглого столу (28–29 червня 2013 р.). – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – С. 84 – 90.

77. Сіщук Л. В. Корпорація як суб’єкт корпоративних відносин / Л. В. Сіщук // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (25 травня) – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ; Золота миля, 2013 – С. 342 – 346.

78. Сіщук Л. В. Реалізація корпоративних прав при реорганізації акціонерних товариств / Л. В. Сіщук // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у двох томах. Т. 1, Київ, 19 жовтня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 367 – 372.

79. Сіщук Л. В. Перехід корпоративних прав при реорганізації господарських товариств / Л. В. Сіщук // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин: зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ приватного права і підприємництва; редкол.: О. Д. Крупчан [та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – С. 130 – 134.

80. Сіщук Л. В. Умови правонаступництва при відчуженні корпоративних прав у товариствах з обмеженою відповідальністю / Л. В. Сіщук // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 91 – 94.

81. Сіщук Л. В. До питання про рейдерство в Україні та шляхи його подолання / Л. В. Сіщук / Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України ( 23 – 24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 135 – 138.

82. Сіщук Л. В. До питання про поняття та особливості відчуженні акцій акціонерного товариства / Л. В. Сіщук // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 320 – 324.

83. Сіщук Л. В. Момент правонаступництва при відчуженні корпоративних прав / Л. В. Сіщук / / Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 – 30 квітня 2011 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 69 – 72.

84. Сіщук Л. В. Особливості реорганізацій акціонерних товариств у формі перетворення / Л. В. Сіщук // Правові реформи в Україні: проблемні реалізації: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 16-17 лютого 2011 року. – Київ: у 4-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 1. – С.115 – 117.

85. Сіщук Л. В. Поняття та види правонаступництва: цивільно-правовий аспект / Л. В. Сіщук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 25. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С.132 – 136.

86. Сіщук Л. В. Сингулярне правонаступництво в корпоративних правовідносинах при відчуженні частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю іншій особі / Л. В. Сіщук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2011. – Випуск 2. – С. 156 – 162.

87. Сіщук Л. В. До питання про корпоративні права як об’єкт цивільних прав / Л. В. Сіщук // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 31 березня 2011 року. – Запоріжжя: у 4-х частинах. – Запоріжжя: запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч.3. – С. 64 – 66.

88. Сіщук Л. В. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб корпоративного типу / Л. В. Сіщук // Охорона корпоративних прав: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 88 – 92.

Колектив

Лабораторія корпоративного права функціонує у складі Відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, який очолює доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Васильович Луць.

Завідувачем Лабораторії є Валентина Антонівна Васильєва – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного права, директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Колектив співробітників Лабораторії:

Ірина Богданівна Саракун – старший науковий співробітник Лабораторії, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Вікторія Валентинівна Васильєва – науковий співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук.

Ліліана Василівна Сіщук – молодший науковий співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук.

Контакти

Наша сторінка у соціальній мережі Facebookhttp://www.facebook.com/prava.lab

Місцезнаходження Лабораторії корпоративного права:

м. Івано-Франківськ,

вул. Т. Шевченка, 44 а,

Юридичний інститут Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника

Телефон: (03433) 59-61-33