Академічна мобільність, програми подвійних дипломів

Одним із стратегічних напрямів організації освітнього процесу за ОП «Право» відповідно до Стратегії інтернаціоналізації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  є забезпечення академічної та наукової мобільності студентів і професорсько-викладацького складу в розрізі програм ERASMUS+ КА 1, а також студентської мобільності з партнерськими університетами.

Міжнародна і національна мобільність студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» регулюється Положенням про академічну мобільність 2016 року   , яке введено в дію наказом ректора № 1 від 03 січня 2017 року. Дане Положення регламентує діяльність Університету щодо організації академічної мобільності учасників освітнього процесу і встановлює загальний порядок організації різних програм академічної мобільності на території України і за кордоном (п. 1.2).

Академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу Університету навчатися, викладати, стажуватися, проходити навчальну або виробничу практику, проводити наукові дослідження у партнерському вищому навчальному закладі (в Україні або за кордоном), з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі:

– міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів. Міжнародний обмін студентами відбувається на постійній основі відповідно до діючих угод про студентську мобільність, зокрема з Лодзьким університетом (Польща): та в межах виграних грантових проектів за програмою ERASMUS+ КА 1. Університет має підписані та діючі партнерські угоди з близько 60 університетами та науковими установами 19 країн світу, зокрема Європи, Азії, США https://cutt.ly/Ae5en4z, договори з іноземними університетами, програми Еразмус  – https://ic.pnu.edu.ua/угоди-про-співпрацю/

договорів про співробітництво між вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) або їх основними структурними підрозділами (Угода про організацію академічних обмінів із Сумським державним університетом Угода про співробітництво з Інститутом юриспруденції та міжнародного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля), між вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи), в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва із закладами-партнерами здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків учасників освітнього процесу, прийнятої у країні закладу-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS. При цьому Навчальні дисципліни та інші види навчальної діяльності зазначаються в Договорі.

Перезарахування вивчених навчальних дисциплін, проходження навчальної та виробничої практик, проведення наукових досліджень здійснює координатор академічної мобільності на підставі наданого учасником освітнього процесу документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, проходження навчальної та виробничої практик кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у закладі-партнері.