Аспірантура

Важливою ланкою наукової роботи Інституту є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру, яка здійснюється в університеті за правознавчим фахом з 1997 року. На сьогоднішній день на 5 спеціальностях на всіх кафедрах інституту навчається 35 аспірантів.

У навчально-науковому юридичному інституті сформувався науковий осередок з дослідження проблем історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права, цивільного та корпоративного права, екологічного, земельного та аграрного права, проблемно-правових питань боротьби зі злочинністю, криміналістики, реалізації конституційних засад судочинства в Україні.

Протягом 2015-2019 рр. в аспірантурі навчалось понад 70 осіб.

У 2016 р. Юридичний інститут одним із перших в Україні ліцензував на постійній основі аспірантуру за спеціальністю «Право» з можливістю набору 25-и осіб на денну і заочну форми, а через рік отримав право здійснювати прийом в докторантуру;

2016 р. став історичним для нашого інституту у контексті підготовки докторів філософії (кандидатів наук) – було створено спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. За час її роботи було захищено 19 дисертацій, що  є добрим показником і свідчить про затребуваність та високий рівень її організаційної роботи.

Аспірантами і співробітниками Юридичного інституту протягом 2015-2019 рр. захищено 38 дисертацій  (2015 р. – 8, з них 2 докторських 6 кандидатських, 2016 р. – 10, з них 1 докторська і 9 кандидатських, 2017 р. – 9, з них 2 докторські і 7 кандидатських), 2018 р. – 3 кандидатських дисертації, 2019 – 8 з них з них 1 докторська, 7 кандидатських.

Загалом кадровий склад навчально-наукового Юридичного інституту на понад 95% укомплектований фахівцями, які мають наукові ступені, з них 10 докторів наук.

Навчальний план

Детальнішу інформацію з підготовки аспірантів можна отримати тут