Аспірантура

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника» підготовка аспірантів розпочалася з 1997 р. за спеціальністю 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Підготовку наукових кадрів здійснювали кафедра цивільного права, кафедра кримінального права та процесу і кафедра трудового, екологічного та земельного права. Станом на 1.01.2021 р. випускниками аспірантури було захищено понад 50 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Затверджена Вченою радою ПНУ ім.В.Стефаника (протокол №3 від 29.03.2016 р.) і введена в дію наказом ректора №43/06-06-з від 31.08.2016 р. освітньо-наукова програма «Право» з підготовки доктора філософії з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» стала продовженням розвитку наукових правових шкіл ПНУ ім.В.Стефаника .
ОП розроблено у 2016 р. відповідно до чинних на той час Закону України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. №1556-VII, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 23.03.2016 р. №261, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. №1187, Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК), затвердженої Постановою КМУ від 23.11.2011 р. №1341.
У 2020 р. проєктною групою розроблено та затверджено Вченою радою ПНУ ім. В. Стефаника (протокол №7 від 31.08.2020 р.) зміни та доповнення до ОП. В оновленій ОП кількість дисциплін циклу професійно-наукової підготовки збільшено з двох до шести, передбачено суттєве розширення циклу дисциплін вільного вибору аспіранта, збільшено кількість годин на педагогічну практику.
Нова редакція ОП «Право» введена в дію наказом ректора ПНУ ім. В. Стефаника № 35/06-03-с від 31.08.2020 р.
Впровадження ОП розпочато у 2016 р. Кількість аспірантів, які вступили в аспірантуру у 2016 році склала 6 осіб, у 2017 – 8, 2018 – 9, у 2019 – 6, у 2020 – 12. У листопаді 2020 р. троє аспірантів (Мартинюк В. – випускник набору 2016 р., Погуть О. – аспірант 2017 р. набору та Анатійчук В. – аспірантка 2018 р. набору) успішно захистили дисертації, в лютому 2021 р. зазначеним особам було присуджено ступінь доктора філософії (наказ Міністерства освіти і науки України №157 від 9.02.2021 р.). Наказом МОН України №72 від 20.01.2021 р. створено спеціалізовані ради ДФ 20.051.012 і ДФ 20.051.013 для проведення захистів дисертаційних робіт аспірантів 3-го року навчання Стратюка Олександра та Стратюк Ольги.
Станом на 1.04.2021 р. ОП реалізовують 35 аспірантів