Вибір навчальних дисциплін

Реалізація права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» ОП «Право» регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін, схваленого вченою радою 29.06.2016 р., протокол №6 та введеного в дію наказом ректора 24.06.2016 р. №271.

Процедура вибору студентами навчальних дисциплін відбувається в наступні етапи:

  1. Оприлюднення переліку і змісту вибіркових навчальних дисциплін. У вересні кафедри, які забезпечують читання навчальних дисциплін вільного вибору ОП, оприлюднюють дисципліни вільного вибору студента (з анотаціями до них) на інтернет-сторінках кафедр. Загальний каталог анотацій вибіркових дисциплін розміщується на інтернет-сторінці інституту.
  2. Ознайомлення студентів із порядком, термінами та особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (жовтень-листопад).
  3. Запис на навчальні дисципліни. Ознайомлення студентів із переліком дисциплін i блоків вибору, які пропонуються (березень-квітень). Безпосередній запис здійснюється протягом 1-2 тижня квітня шляхом подання студентом особистої заяви старості групи, який передає їх заступнику директора.
  4. Опрацювання заяв і корекція вибору. Умовою реалізації права вибору є визначена мінімальна кількість студентів (15 студентів) для формування групи. Студентам, вибір яких не може бути задоволений, протягом 5-ти днів повідомляється про відмову (із зазначенням причини) i пропонується зробити вибір із скоригованого переліку. Відбувається повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (травень).
  5. Остаточне опрацювання заяв студентів навчальними структурними підрозділами, прийняття рішень щодо студентів, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту студентів i формування попередніх груп на вивчення вибіркових дисциплін (червень). Вступники на навчання після освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору у Приймальній комісії Університету під час подання документів для вступу до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Остаточно сформовані списки груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін подаються на затвердження директору інституту до початку навчального року.

Організаційна можливість врахування вибору студентами навчальних дисциплін в рамках розкладу навчальних занять  забезпечена виділенням окремого дня для вибіркових дисциплін з гнучким графіком занять.

У 2020 року в Університеті заплановано введення в дію електронної платформи для вибору студентами навчальних дисциплін.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП “ПРАВО” ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2 КУРС

Конституційне процесуальне право України

Місцеве самоврядування в Україні

Правова статистика

Юридична деонтологія

Державне право зарубіжних країн

 Історія вчень про державу і право

Основи римського приватного права

Латинська мова

Судові та правоохоронні органи

Право інтелектуальної власності

Сімейне право України

3 КУРС

Виконавче провадження

Кримінально-виконавче право

Право інтелектуальної власності

Право соціального забезпечення

Судова медицина та психіатрія

Юридична психологія

Міжнародне публічне право

Адміністративне процесуальне право України

4 КУРС

Адміністративна відповідальність

Адміністративні послуги

Апеляційне та касаційне провадження

Відновне правосуддя

Захист неповнолітніх у кримінальному процесі

Конкурентне право

Кримінально-процесуальні документи

Окреме провадження

Основи оперативно-розшукової діяльності

Охорона державної, службової та особистої таємниці

Пенсійне забезпечення громадян

Підприємницьке право

Податкове право України

Право міжнародних організацій

Правові та наукові основи зброєзнавства

Провадження в сімейних справах

Спадкове право

Судові експертизи

Тактико-методологічні основи розкриття та розслідування злочинів

Криміналістика

Земельне право України

Аграрне право України

Господарське процесуальне право України

Захист трудових прав працівників

Державне регулювання економічної діяльності

Міжнародний захист прав людини

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП “МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО” ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2 КУРС

Європейський конституціоналізм

Правоохоронна діяльність країн ЄС

Основи римського приватного права

Латинська мова

Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС

Сімейне право України та країн ЄС

 

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП “ПРАВО” ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Вирішення земельних спорів

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі

Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів

Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

Організація роботи прокуратури

Особливості використання земель для містобудівних потреб

Порівняльне цивільне судочинство з правом Європейського Союзу

Право навколишнього середовища ЄС

Правова охорона вод

Правові засади землеустрою

Примирні процедури

Проблеми цивільного процесуального права

Третейське судочинство

Управління в галузі охорони довкілля та природокористування