Загальні положення

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 «Право» 2019 року  проводиться у формі атестаційного екзамену. До структури атестаційного екзамену входить оцінювання компетентностей з таких галузей права: конституційне право; адміністративне право та адміністративне процесуальне право; цивільне право та цивільне процесуальне право; кримінальне право та кримінальне процесуальне право.

Атестаційний екзамен передбачає оцінювання досягнення результатів навчання, визначених Стандартом та освітньо-професійною програмою.

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією з числа науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу зі спеціальності 081 «Право».

Атестація здійснюється відкрито і публічно, завершується видачею документів встановленого взірця про присудження ступеня бакалавра права.