Навчальний процес

Навчальний процес в Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувається відповідно до Болонської декларації 1999 року. Вивчення навчального матеріалу відбувається згідно затверджених 26.06.2014 року нових навчальних планів підготовки бакалавра права, спеціаліста, магістра та передбачає різні форми засвоєння знань з навчальних дисциплін і включає аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу.

Основними видами аудиторної роботи студентів інституту є лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття з навчальних дисциплін.

На сьогодні вивчення дисциплін спеціальності майбутніми правниками супроводжується інноваційними методиками та підходами.

 

Зокрема, студентству поряд із вивченням нормативних дисциплін фундаментальної та професійно-практичної підготовки пропонується на вибір перелік дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу. Зокрема, до дисциплін вільного вибору студента відносяться такі навчальні курси як логіка юриста, латинська мова, основи наукових досліджень, етика ділового спілкування, етика юриста, релігійна етика, канонічне право, соціологія права, економічна теорія, бухгалтерський облік тощо.

Правом вибору навчальної дисципліни професійно-прикладного характеру наділені студенти старших курсів. Так, на четвертому курсі з врахуванням навчально-практичних та наукових уподобань студента до вибору кафедрами інституту пропонуються такі спецкурси, як основи оперативно-розшукової діяльності, криміналістичне дослідження зброї та боєприпасів, захист трудових прав працівників, провадження в сімейних справах, конкурентне право, спадкове право, інформаційне право, право міжнародних організацій, пенсійне забезпечення громадян, судове діловодство та інші.

У зв’язку із створенням у 2012-2013 навчальному році на першому курсі групи фахово спрямованого вивчення англійської мови та запровадження в Юридичному інституті практики вивчення студентами денної форми навчання юридичних дисциплін англійською мовою студентам надається можливість, враховуючи їх рівень знань мови та бажання, прослухати лекції з деяких галузей права англійської мовою. Зокрема, на другому курсі англомовні студенти можуть прослухати курс «Кримінальне право України. Загальна частина», на третьому – «Державне право зарубіжних країн», на четвертому – «Міжнародне право» та «Господарське процесуальне право України».

Диплом бакалавра права випускника Навчально-наукового юридичного інституту дозволяє працевлаштування у всіх сферах юриспруденції і дає можливість продовження навчання на освітньому ступені магістр за наступними програмами магістратури:

-корпоративне право;

-приватне право;

-екологічне та природоресурне право;

-кримінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин;

-публічна служба.

З ініціативи ректора університету професора І.Є.Цепенди 19 травня 2010 року між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Краківською академією імені Анджея Фрича Моджевського було укладено договір про співпрацю. У рамках співпраці з Краківською академією в Юридичному інституті на ІV курсі формується група студентів за спеціалізацією «Судове управління», яка вивчає спеціальні дисципліни навчального плану Краківської академії. В подальшому студенти Юридичного інституту зараховуються до числа студентів академії без вступних випробувань, виключно на підставі одержаного в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника диплому бакалавра права.

Завдяки такій співпраці студенти Юридичного інституту зможуть одночасно здобути дипломи про повну вищу юридичну освіту як Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, так і одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів Польщі.

 

Навчальними планами підготовки бакалавра і магістра передбачено самостійне виконання студентами індивідуальних завдань при консультуванні викладачем. Формами індивідуального завдання студента є: курсова робота, наукова робота і магістерська робота.

Kypcoва робота виконується з метою закріплення, поглиблення i узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Магістерські роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів i передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних i практичних знань зi спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових завдань, розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження.

При цьому студенту надається право обирати тему магістерської роботи або запропонувати власну з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Навчальні плани підготовки бакалавра права  передбачають проходження студентами навчальної і виробничої практики. Навчальну практику студенти другого курсу проходять в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; студенти третього курсу – у відділах кадрів підприємств, установ, організацій. Під час проходження виробничої практики студенти 4 курсів під керівництвом викладача-методиста та керівника від бази практики можуть брати участь у вирішенні конкретних юридичних справ. За результатами проходження практики студент складає залік, який підлягає диференційованій оцінці.

 

Навчальний план підготовки магістрів передбачає проходження виробничої та науково-дослідної практики.

По завершенню підготовки фахівця за навчальними планами підготовки бакалавра права і магістра проводиться державна атестація студента.

Навчальному процесі сприяє вдосконалення матеріально-технічної бази. Зокрема, функціонують п’ять мультимедійних аудиторій; викладацький і студентський склад інституту у своїй роботі користується Wi-Fi технологіями. Читальний зал бібліотеки Юридичного інституту обладнаний достатньою кількістю комп’ютерних місць, завдяки чому студенти мають безперешкодний доступ до локальної мережі, яка містить близько трьох тисяч книг в електронному вигляді.

Співпраця з Міжнародною Академією екологічного права

Співпраця із Західноукраїнською правничою компанією

Співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами

Співпраця з Moris Group

Співпраця з Юридичним центром

Співпраця з адвокатським об’єднанням «Гесторс»

Співпраця з юридичною фірмою “Сольський, Процик та Партнери”