Наукові школи

Творчою працею викладачів інституту, зокрема професорів Луця В.В., Фріса П.Л., Васильєвої В.А., доцентів Кобецької Н.Р., Вівчаренка О.А., Присташ Л.Т., Логвінової М.В., Загурського О.Б., Багай Н.О., підготовлено та видано цілий ряд підручників, монографій, навчальних посібників, збірників завдань, курсів лекцій тощо.

Так, Васильєва В.А. за останні роки випустила у світ понад 80 друкованих праць, зокрема 1 підручник, 2 монографії, 11 навчальних та навчально-методичних посібників тощо. Загальний творчий доробок проф. Фріса П.Л. складає понад 130 наукових праць. Він виступає автором 2 підручників з кримінального права, монографії тощо. Важливою складовою забезпечення змісту підготовки фахівців-юристів є підготовка підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій.

Кафедра цивільного права є осередком Прикарпатської цивілістичної школи, заснованої професором, д.ю.н., академіком НАПрН України В. В. Луцем та сформованої професором, д.ю.н. В. А. Васильєвою, історія розвитку цивілістики на Прикарпатті та вагомого внеску професорсько-викладацького складу кафедри у підготовку висококваліфікованих юристів-практиків та науковців приватного права Прикарпаття.
Наукові дослідження колективом кафедри проводяться в рамках наукової теми: «Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації – 0110U001557).

Основними результатами наукової роботи є фахові статті, тези конференцій, захищені кандидатські дисертації в яких досліджується цивільне-правове регулювання корпоративних правовідносин на основі нової законодавчої бази; науково-теоретичне обґрунтування вдосконалення чинного законодавство у сфері цивільно-правового регулювання майнових та особистих немайнових прав фізичних і юридичних осіб; розробка перспективного законодавство у сфері договірного права, виявлення особливостей та вдосконалення правових норм у сфері регулювання сімейних правовідносин та відносин права інтелектуальної власності.
Результати дисертаційних досліджень та інших наукових пошуків відображенні у численних монографічних виданнях, навчальних посібниках професорсько-викладацького складу кафедри цивільного права.