Проходження практик/працевлаштування

Концепція практичної підготовки студентів як важливої складової фахової підготовки в університеті ґрунтується на забезпеченні у навчально-виховному процесі тісного зв’язку між теоретичною та практичною компонентами і спрямована на досягнення таких головних цілей:

  • поглиблення та закріплення теоретичних знань, відпрацювання навичок і вмінь застосування фахових знань у конкретних виробничих умовах;
  • здійснення поетапного формування ділової компетенції студентів відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівця;
  • сприяння формуванню особистості фахівця, патріота своєї держави, що керується загальнолюдськими цінностями;
  • створення умов для здійснення студентами дослідницької діяльності;
  • надання можливості студентам за час проходження практики проявити свої ділові якості і отримати пропозицію подальшого працевлаштування.

Практичну підготовку студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» організовано відповідно до:

Закону України «Про вищу освіту»

наказу МОН України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 року № 93

навчального плану за напрямом підготовки 08 (спеціальністю 081) «Право» ДФН  і  ЗФН

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженого Вченою Радою університету, протокол № 805 від 27.11. 2019 р.

Робочої програми виробничої практики для студентів за спеціальністю 081 «Право» освітнього ступеня «бакалавр» (4 курс) 2018 року

Робочої програми виробничої практики для студентів зі спеціальності 081 «Право» (3 курс) 2019 року

Робочої програма виробничої практики магістрантів навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2018 року

та наказів ректора університету.

Виробнича практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності «Право» та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами магістратури за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у них професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Зокрема, виробничу практику студенти 3 курсу ОС «Бакалавр» проходять в 6-му семестрі, студенти 4 курсу ОС «Бакалавр» – в 8-му семестрі, студенти ОС «Магістр» – у 2-му і 3-му семестрах.

Відповідно до положень Робочих програм виробничої практики для студентів галузі знань 08 «Право» практика проводиться на базах які мають відповідати вимогам робочої програми. Зокрема, основними базами практики є: місцеві ради та їх виконавчі органи, місцеві державні адміністрації, ОТГ, органи нотаріату, прокуратури, органи внутрішніх справ (національна поліція, гвардія), територіальні органи центрального органу виконавчої влади з реалізації податкової та митної політики, управління юстиції, інші державні органи та служби (їх відділення), патронатні служби осіб, які здійснюють діяльність на державних політичних посадах, суди всіх рівнів та юрисдикцій, банки, юридичні відділи (управління, служби) підприємств (установ, організацій) різних форм власності, юридична клініка, структурні підрозділи навчально-наукового юридичного інституту тощо.

З базами практики навчально-науковий юридичний інститут (за винятком, коли базою практики виступають його структурні підрозділи) або ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завчасно укладають договори на її проведення за формою № Н-7.01, тривалість дії яких погоджується сторонами.

Договори про проходження практики

Угода про співпрацю між головним територіальним управлінням юстиції в Івано-Франківській області

Угода про проведення практики на базі ТзОВ Фірма Надія

Договір про співробітництво з Івано-Франківським обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Договір про співпрацю з ТУ ДСА в Івано-Франківській області

Договір про співпрацю з юридичною компанією Лігал Груп

Договір про співпрацю з юридичною компанією Моріс Груп

Договір про співпраю з юридичною фірмою Gestors

Угода про проведення практики з Господарським судом Івано-Франківської області

Угода про практику з Службою у справах дітей ІФ ОДА

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректорат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Керівник практики університету здійснює загальну організацію практики та контроль за її проведенням в університеті та підпорядкований ректору або проректору з науково-педагогічної роботи (відповідно до рішення керівника навчального закладу).

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечує навчально-науковий юридичний інститут. Виробничу практику здобувачі освіти проходять під керівництвом керівника від інституту, керівника-методиста, які призначаються розпорядженням директора (заступника) навчально-наукового юридичного інституту із числа науково-педагогічних працівників кафедр.Керівник-методист організовує процес проведення виробничої практики, надає студентам необхідну документацію, консультації, здійснює контроль за її проходженням, оформленням звітів та прийманням документації, відповідно до вимог робочої програми.