Про Вчену раду

У відповідності до ухвали Вченої ради Прикарпатського університету імені Василя Стефаника від 31 травня 1994 року (протокол № 9) та наказу ректора від 3 вересня 1994 року в університеті з 1 вересня 1994 року створено юридичний факультет.

Одночасно зі створенням юридичного факультету, потім – юридичного інституту, була створена і почала діяти Вчена рада. Першим головою Вченої ради було обрано доктора юридичних наук, професора Володимира Васильовича Луця. Секретарем Вченої ради було обрано викладача Кобецьку Надію Романівну.

На даний час головою Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту є директор навчально-наукового юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор Васильєва Валентина Антонівна.

Секретарем Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту є кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільного права Гришко Уляна Петрівна.

Вчена рада навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є колегіальним органом управління Інституту, який утворюється строком на 5 років.

У своїй роботі Вчена рада навчально-наукового юридичного інституту керується Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про Вчену раду ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Положенням про навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Положенням про Вчену раду навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ ««Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Персональний склад діючої Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» затверджено ректором ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (наказ № 643 від 30.09.2019 р.) на підставі рішення загальних зборів трудового колективу (протокол № 1 загальних зборів навчально-наукового юридичного інституту від 10.09.2019 р.). Загальними зборами трудового колективу 20.02.2020 р. були внесені зміни до складу Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту в частині представництва студентського самоврядування у зв’язку із зміною сенатора.   На даний час Вчена рада навчально-наукового юридичного інституту діє на підставі Положення про Вчену раду навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», погодженого зборами трудового колективу навчально-наукового юридичного інституту 10 грудня 2019 року (протокол № 3).

До складу Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» входять особи, введені до її складу за посадами: директор інституту, заступники директора інституту, завідувачі кафедр; особи, введені до її складу згідно 100% квоти від числа професорів, докторів навчально-наукового юридичного інституту; та виборні представники від професорсько-викладацького складу і студентства навчального-наукового юридичного інституту.

До компетенції Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту входять функції щодо визначення загальних напрямів наукової діяльності навчально-наукового юридичного інституту; заслуховування щорічних звітів директора навчально-наукового юридичного інституту; ухвалення освітніх програм та навчальних планів з подальшим їх затвердженням вченою радою університету; визначення тематики наукових досліджень і обговорення звітів про їх виконання; вирішення питань організації освітнього та виховного процесу в навчально-науковому юридичному інституті та інші питання діяльності навчально-наукового юридичного інституту відповідно до Положення про Вчену раду навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».