Історія

25 травня 1992 року з метою пiдготовки фахiвцiв-юристiв для Прикарпатського регiону наказом ректора Iвано-Франкiвського  педагогiчного iнституту iменi Василя Стефаника відкрито відділення з правознавства при історичному факультетi як філіал юридичного факультету Львівського державного університету. На підставі ухвали Вченої ради Прикарпатського університету імені Василя Стефаника від 31 травня 1994 року та наказом ректора від 3 вересня 1994 року в університеті з 1 вересня 1994 року створено юридичний факультет.

До 2000 року на факультеті функціонувало 3 кафедри: кафедра теорії та історії держави і права, кафедра кримінального права і процесу, кафедра цивільного права і процесу. Наказом ректора університету 31 серпня 2000 року створено кафедру конституційного, міжнародного та адміністративного права, шляхом реорганізації кафедри теорії та історії держави і права.

На початку 1998 року на юридичному факультеті започатковано діяльність Юридичної клініки.

11 липня 2000 року Рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України спеціальність «Правознавство» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника акредитовано за ІІІ рівнем з ліцензованим обсягом 100 осіб.

У липні 2001 року на базі Юридичного інституту була створена Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної Академії Правових наук України.

У вересні 2002 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №365 від 20 червня 2002 року «Про реорганізацію структурних підрозділів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника» шляхом реорганізації юридичного факультету та юридичного коледжу створено Юридичний інститут.

У квітні 2002 року Прикарпатському університету надано ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до магістра з напряму 0601 «Право» спеціальності 8.060101 «Правознавство» (рішення ДАК від 9 квітня 2002 року, протокол №4) з ліцензованим обсягом 25 осіб.

У червні 2003 року спеціальність 8.060101 «Правознавство» акредитовано за ІV рівнем «магістр» з ліцензованим обсягом 25 осіб. Одночасно розширено ліцензований обсяг магістратури: 25 осіб денної і 25 осіб заочної форм навчання.

1 березня 2006 року відповідно до рішення Вченої ради Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника від 31 січня 2006 року утворена кафедра трудового, екологічного та аграрного права, шляхом виокремлення спеціалізованих навчальних дисциплін з кафедри теорії та історії держави і права та кафедри цивільного права і процесу.

13 грудня 2007 року згідно наказу ректора був створений Криміналістичний центр Юридичного інституту.

Наказом ректора університету №133-к від 16 жовтня 2008 року на базі кафедри кримінального права і процесу та кафедри цивільного права і процесу створена кафедра судочинства. Водночас, відбулася реорганізація кафедри цивільного права і процесу в кафедру цивільного права, а кафедри кримінального права і процесу в кафедру кримінального права.

У 2009 році на підставі ОКР магістр відбулася повторна акредитація (рішення ДАК №77 від 07.05.2009 р., наказ МОН України від 12.06.2009 р. № 2411-Л).

У 2013 році збільшено ліцензійний обсяг підготовки ОКР Магістр до 50 осіб денної і 25 осіб заочної форми навчання.

У 2013 році на базі Юридичного інституту створена  Навчально-наукова лабораторія з вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса Національної Академії правових наук України, а у 2014 році – Прикарпатський центр законодавчих ініціатив.

У липні 2016 року рішенням вченої ради Юридичному інституту надано статус навчально-наукового.

07 грудня 2016 року на підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від №29/1 було видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу. Це дало можливість запровадження різних магістерських спеціалізацій: корпоративне право; приватне право; екологічне та природоресурне право; кримінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин; публічна служба. В грудні 2018 р. освітньо-професійна програма Право за спеціальністю 081 Право акредитовано за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (рішення АК від 27.12.2018 р., наказ МОН від 8.01.2019 р. № 13).

У січні 2019 року відповідно до наказу ректора університету в навчально-науковому юридичному інституті створено Центр дослідження конституційної юстиції.

У 2019-2020 навчальному році навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» розпочав підготовку студентів за новою освітньою програмою «Міжнародне та європейське право» за освітнім ступенем «бакалавр» у межах спеціальності 081 «Право» з ліцензованим обсягом 60 осіб. У рамках вказаної освітньої програми частина фахових навчальних дисциплін викладаються англійською мовою.

Буклет Навчально-наукового Юридичного інституту