Участь викладачів кафедри цивільного права в Міжнародній науково-практичній конференції «Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвяченої пам’яті Є. В. Васьковського

17 травня 2019 року на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвячена пам’яті Є. В. Васьковського.

Спеціальною тематикою Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвяченої пам’яті Є. В. Васьковського, було розкриття проблем викладання навчальних дисциплін цивільно-правового циклу на юридичних спеціальностях закладів вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід.

На відкритті Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвяченої пам’яті Є. В. Васьковського, з вітальним словом виступили д. ю. н., професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки Н. С. Кузнєцова, к. ю. н., професор, Заслужений юрист України В. І. Труба, д. ю. н., професор, Заслужений юрист України І. С. Канзафарова.

У Міжнародній науково-практичній конференції взяли участь вчені – цивілісти Національної академії правових наук України, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету внутрішніх справ та Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Представництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у Міжнародній науково-практичній конференції «Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвяченої пам’яті Є. В. Васьковського, забезпечили викладачі кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту. Зокрема, у пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції витупили д. ю. н., професор А. В. Коструба з доповіддю на тему «Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей юристів» та д. ю. н., доцент А. В. Зеліско з темою доповіді «Заклади вищої освіти як учасники наукових парків: удосконалення здійснення корпоративних прав». При цьому зазначені вчені отримали нагороду за кращий виступ в обговоренні актуальних питань з обраної на Міжнародній науково-практичній конференції тематики.

Під час проведення секційних засідань Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного, сімейного, цивільно-процесуального права» та «Приватноправові аспекти регулювання відносин у різних сферах правового життя» в межах поданих тем Прикарпатську правничу школу представили к. ю. н., доцент І. І. Банасевич («Особливості цивільних правовідносин за участю споживачів»), к. ю. н., доцент Р. М. Гейнц («Співвідношення понять «електронний правочин» та «електронна форма правочину»), к. ю. н., доцент О. С. Олійник («Організаційні форми здійснення інноваційної діяльності: загальнотеоретичні підходи»), к. ю. н. Л. В. Сіщук («Форми участі у прийнятті рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю») та к. ю. н., доцент І. В. Мироненко («Сусідські відносини як предмет правового регулювання: загальна характеристика»).

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвяченої пам’яті Є. В. Васьковського, відбулося підведення підсумків конференції, нагороджено вчених – цивілістів грамотами на кращі доповіді та висловлено подяку всім присутнім учасникам за активну участь у роботі конференції.